بررسی عملکرد نانو جاذب اکسید قلع اصلاح شده در حذف آلاینده های نفتی از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی عملکرد یک نانوجاذب اصلاح شده در حذف کل هیدروکربنهای نفتی (TPH) - عنوان شاخص آلاینده نفتی - پرداخته می شود. بدین منظور نانو ذرات اکسید قلع با ترکیب 3- مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان در دی اکسان اصلاح ‌گردید. سپس مونومر عامل دار شده از طریق آلیل بوتیل اتر و N,N– دی‌متیل آکریل‌آمید بر روی بدنه نانو ذرات اصلاح شده پیوند داده شد. نانو جاذب تهیه شده با طیف اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و (SEM) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دهنده تشکیل جاذب نانو اکسید قلع با عامل‌های سطحی مورد نظر در محدوده اندازه 50-30 نانومتر می‌باشند. اثر پارامترهای pH، دمای واکنش و زمان تماس بوسیله اندازه‌گیری TPH بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی مورد مطالعه قرار گرفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد که pH و زمان بهینه برای جذب TPH از آب به ترتیب برابر 5 و در حدود 10 دقیقه می‌باشد. بررسی ‌ایزوترمهای جذب و مدلهای کنتیک جذب نشان می‌دهند که فرآیند جذب آلاینده‌های نفتی از آب توسط نانو‌جاذب ساخته شده از ایزوترم لانگمویر و مدل کنتیک سودوی مرتبه دوم پیروی می‌کند. نهایتاً این جاذب توانایی حذف حدود 85% از آلاینده‌های نفتی از نمونه آب واقعی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات