ارزیابی عددی تأثیرات توسعه کمربند سبز بر هواشناسی محلی و کیفیت هوا در کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جوی و اقیانوسی (غیر زیستی)، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه فیزیک فضا، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

کمربند سبز با هدف بهبود آسایش محیطی، جلوگیری از توسعه شهر و بهبود کیفیت هوا در تهران در حال اجراست. در این مطالعه از مدل هواشناسی WRF جفت شده با مدل کنوپی شهری تک لایه، مدول شیمی جو و مدل بیوشیمی MEGAN برای شبیه سازی عددی عملکرد کمربند سبز در بازه در بازه زمانی 15 تا 30 ام ماه ژوئن سال 2016 استفاده شده است. در اجرای کنترل، کسر سبزینگی شهری از تصاویر ماهواره سنتینل A2 بروزرسانی و به مدل معرفی شد. کمربند سبز تهران بصورت ایده آل طراحی و نتایج شبیه سازی عددی آن با اجرای کنترل مقایسه گردید. نتایج مؤید نقش قابل توجه کمربند سبز بر بهبود آسایش محیطی بدلیل کاهش محسوس دما و افزایش سطح رطوبت نسبی در سطح شهر می باشد. تغییر سرعت و جهت باد محلی و کاهش ارتفاع لایه مرزی جوی بدلیل کاهش دمای سطح و فرآیندهای تلاطم وهمچنین تغییر الگوی پخش جوی موجب افزایش غلظت سطحی آلاینده هایSO2 ،NO2 ،CO و O3 شده است. به منظور کاستن اثرات نامطلوب کمربند سبز، مطالعه تخصصی کارایی گونه های گیاهای بمنظور کاشت بصورت غیر متراکم با ارتفاع محدود، سازگار با خاک و اقلیم منطقه و امکان سنجی تامین آب آبیاری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات