تاثیر اندازه ذرات رسوبات رودخانه‌ای بر ویژگی‌های جذب فسفر (مطالعه ‏موردی: رسوبات رودخانه کرج)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

رسوبات به‌عنوان مخزنی برای ذخیره فسفر ‏عمل می‌کنند و تحت شرایط محیطی مختلف آن را انتشار و انتقال می‌دهند. اندازه ذرات رسوب یکی از فاکتورهای مهمی است که جذب فیزیکی ‏فسفر توسط رسوبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مطالعه تاثیر اندازه ذرات رسوب و غلظت‌های مختلف بر روی جذب فسفر توسط رسوبات ‏رودخانه‌ی کرج مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌های سنتیک جذب در غلظت‌های ‏mg/L23 و ‏mg/L‏ 100 محلول(‏KH2PO4‎‏)و دو غلظت رسوب ‏gr/L‏ 1 و ‏gr/L‏ 2 انجام شد. با توجه به آزمایش‌های جذب، ظرفیت جذب فسفر توسط رسوبات با افزایش اندازه ‏ذرات رسوب، کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان دادکه مقدار جذب فسفر(‏P‏)در واحد جرم رسوبات با اندازه‌های مختلف، با افزایش غلظت اولیه ‏فسفر افزایش می‌یابد. در غلظت ثابت جذب شونده(‏C0‎‏)، مقدار جذبP‏با افزایش غلظت رسوب از 1 به 2 گرم رسوب،افزایش می‌یابد و در این مطالعه ‏تقریبا 5/1 برابر می‌باشد. تغییر غلظت رسوب نیز با افزایش مقدار جایگاه‌های فعال جذب روی رسوبات منجر به افزایش جذب فسفر می‌شود. استفاده از ‏معادله‌های شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای توصیف سنتیک جذب فسفر نشان داد که معادله شبه مرتبه دوم با داده‌های آزمایشگاهی تطابق ‏بهتری دارد و پیش‌بینی خوبی را از میزان جذب انجام داده است. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات