برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی منطقه ابر شاهرود با استفاده از تمایل افراد به پرداخت هزینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجو کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی حوزه آبخیز ابر شاهرود و تعیین عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد است. در این تحقیق به منظور تعیین عوامل موثر از روش ارزشگذاری مشروط استفاده شده است. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شد و براساس روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد شدند. برای این منظور، تعداد 381 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی در استان سمنان تکمیل شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سن و درآمد فرد در سطح یک درصد و متغیرهای توانایی مالی، جنسیت، تاهل، هزینه ماهانه، تعداد بازدید و پیشنهاد در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار و میزان بر تمایل به پرداخت افراد تاثیر داشته است. همچنین نتایج این پژوهش بیان کرد که متوسط تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت منطقه 10574 ریال و ارزش حفاظتی برای هر خانوار 126889 ریال در هر سال است. همچنین ارزش حفاظتی سالانه منطقه مورد مطالعه حدود 6/27353 میلیون ریال برآورد گردید. براساس نتایج این تحقیق و ارزش حفاظتی بالای این منطقه پیشنهاد می شود سیاستگزاران و برنامه ریزان با اتخاذ تدابیر لازم و تدوین و تصویب بودجه مناسب کیفیت ارزش ها و ارائه خدمات را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات