بررسی و مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن پوشش گیاهی در عملیات بیولوژیک (مطالعه موردی: مراتع استپی سربیشه - استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دکتری، دانشگاه منابع طبیعی مازندران

چکیده

یکی از مهمترین کارکردهای اکولوژیکی مراتع بویژه مراتع تخریب یافته پتانسیل بالای ترسیب کربن به عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای می‌باشد. احیاء مراتع تخریب شده مناطق خشک ایران اهمیت ویژه‌ای در حفظ تعادل چرخه کربن دارد. در نظر گرفتن ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن از طریق محاسبات مالی می‌تواند نقش مؤثری در برنامه‌ریزی‌های زیست محیطی داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای عملیات احیای پوشش گیاهان مرتعی بر ارزش اقتصادی ترسیب کربن گیاهان انجام گرفت. به این منظور سه نوع فعالیت احیایی بوته‌کاری، هلالی آبگیر و بذرکاری- بذرپاشی انتخاب و مناطق شاهد مشخص شد. جهت ارزشگذاری میزان کربن ترسیب یافته از روش سیاست مالیات بر کربن استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق میزان جذب کربن در مراتع منطقه مورد مطالعه 774 تن برآورد گردید. ارزش سایه‌ای جذب کربن سالانه، 8/54721 دلار/تن (معادل 191526399ریال/تن) بدست آمد. ارزش هر هکتار از این مراتع برای کارکرد ترسیب کربن برابر با 35/17 دلار (معادل 15/60744 ریال) برآورد گردید. بنابر نتایج بدست آمده، عوامل مدیریتی همچون عملیات احیایی، نقش مهمی در کنترل ترسیب کربن داشته است. همچنین ترسیب کربن فعالیت احیایی بوته کاری، بطور معنی‌داری موفقیت بیشتری در ارتقای شاخص‌های اکولوژیکی و ارزش ریالی ترسیب کربن در مقایسه با مناطق شاهد داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات