کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای بهینه سازی حذف اورتو زایلن از آب توسط روش رویه پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

4 استاد گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

5 کارشناسی مهندسی شیمی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق، میزان حذف اورتو زایلن با استفاده از گرافن اکسید پیوند داده شده با پلیمر متیل وینیل کتون و آنیلین توسط روش رویه پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. آماده سازی جاذب با استفاده از فرایند پلیمریزاسیون توسط آغازگر آمونیوم پر سولفات و پلیمر متیل وینیل کتون انجام شد. سپس، محصول توسط آنیلین اصلاح شد. جاذب نهایی توسط طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس و آزمایش بی ای تی آنالیز شده است. برای کاهش تعداد آزمایشات، از روش رویه پاسخ استفاده شد و تاثیر پارامترهای منتخب (زمان تماس، pH و میزان جاذب) بر روی جذب اورتو زایلن از آب مورد آزمایش قرار گرفت. بعلاوه، شرایط بهینه برای رسیدن به درصد حذف 75 % بدست آمد ( زمان تماس برابر با 11 دقیقه، pH برابر با 4/35 و میزان جاذب برابر با 2/43 گرم بر لیتر). نتایج حاصله نشان داد که درصد حذف اورتو زایلن با غلظت اولیه 20 میلی گرم بر لیتر تحت شرایط بهینه، برابر با 74/5% بوده است. در این مقاله میزان ضریب همبستگی برای جذب اورتو زایلن 99/27% بدست آمد که نشان می دهد مدل دارای اعتبار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات