عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهرتهران باتأکید بر ارتباط شهر و طبیعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی طراحی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد تهران شرق، دانشگاه ازاد اسلامی تهران ، ایران

چکیده

‌براساس نوشته‌های مورخان همواره برای توصیف تهران از باغ بهره برده شده است، عنصری که منشا حضور تهران و در اسناد تاریخی دارای جایگاه خاصی می‌باشد؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که آیا می توان بیان نمود که باغ عامل اصلی ایجاد شهر و توسعه تهران بوده آیا می‌توان بیان کرد موجودیت شهر تهران از باغ نشأت گرفته است؟ مقاله حاضر با روش تاریخی- تحلیلی و اکتشافی از متون تاریخی و اسناد و مدارک از دوران شروع مدنیت شهر تهران به جمع‌آوری مطالب براساس تحلیل تاریخی و توصیفی به‌برداشت لایه‌های زمانی می‌پردازد. سپس با تجزیه و تحلیل لایه‌های تاریخی باغ در بستر شهر تهران همزمان به شناخت رابطه دوطرفه بین بستر طبیعی و تأثیر متقابل فرهنگ و شهر و معماری می‌پردازد. فرض این مقاله بر این است که رابطه مستقیمی بین باغ و بوجود آمدن یک شهر از یک طرف و از طرف دیگر بین رشد شهر تهران و بستر طبیعی و باغ به ویژه باغ گلستان تهران وجود دارد. سعی این مقاله بر این است که تاثیر متقابلی که بین بستر طبیعی و باغ و شهر و معماری ارتباط دوطرفه ای وجود دارد را کشف و ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات