دوره و شماره: دوره 27، شماره 27 - شماره پیاپی 1000111، تابستان 1380 (محیط شناسی) 
2. تاثیر سالیسیلات بر جمعیت باکتریهای تجزیه کننده نفتالین در آزمایشگاه و خاک

دکتر روحا کسری کرمانشاهی؛ دکتر اشرف السادات روحی؛ دکتر مجید میر محمد صادقی؛ زهرا اسدی