آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

چکیده

سرزمین با استفاده از ابزار توانمند و دقیق GIS انجام پذیرفت . در قالب این فرایند و با استفاده از رهیافت تجزیه وتحلیل سیستمی ابتدا منابع اکولوژی و اقتصادی اجتماعی آبخیزشناسایی و نقشه سازی شده اند . داده های نقشه ای حاصل ، رقومی شده و به همراه دیگر دادههای توصیفی برای ایجاد پایگاه داده ها به سامانه ها Idrisi- Arc/Info وارد شدند . در سامانه Idrisi- Arc/Info عملیات تصحیح مختصات جغرافیایی ایجاد توپولوژی و ویرایش نقشه ها انجام گرفت . سپس در مرحله تحلیل مدار رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از نقشه توپوگرافی و سامانه Idrisi تهیه شد و بر اساس آن
نقشه های شیب ، ارتفاع جهت ، در کلاسه های مورد نظر تولید گردیدند.
در مرحله میانی تحلیل با روی هم گزاری و نقشه های شیب - ارتفاع - جهت - خاک شناسی - تیپ بندی و تراکم پوشش گیاهی در سامانه ARC/INFO نقشه واحدهای زیست محیطی آبخیز به همراه جدول ویژگی های واحدها ایجاد شدند . در ادامه ، جدول ویژگی های واحدهای زیست محیطی با لحظ نمودن سایر ویژگی های اکولوژیکی و داده های اقتصادی - اجتماعی در سامانه ARC VIEW تکمیل گردید .
مدل های اکولوژیکی ویژه آبخیز تهیه و در ساملنه -- با استفاده از زبان پرسوجوی ساختار بندی شده (---- ) ، توان طبیعی هر یک از واحدهای زیست محیطی برای کاربری های ممکنه تعیین و نقشه ساز ی شده است . در مرحله پایانی تحلیل و فرایند آمایش سرزمین ، الویت بندی کاربری های مجاز و مناسب سرزمین بر اساس پیش شرط هایی با بهره گیری از SQL تعیین و نقشه کاربری های بهینه تولید گردید . در نهایت به منظور پیش بینی های ملاحضات سازمانی - اجرایی و قانونی و غیره و ضوابط و مقررات استقرار کاربری های بهینه به همراه ضوابط حریم ها و نمودار سازمانی - اجرایی طرح مدیریتی آبخیز ارائه گردید .