دوره و شماره: دوره 27، شماره 28 - شماره پیاپی 1000103، زمستان 1380 (محیط شناسی)