تعیین میزان و نحوی تغییرات فلزات (Cd-Pb) در بافتهای مختلف تعدادی از گونه های ماهی رودخانه هراز ( استان مازندران – ایران )

نویسنده

چکیده

با توجه به منابع عمده وارد کننده فلزات سنگین در حواشی منطقه مورد مطالعه از قبیل فاضلاب شهری ، پسابهای کشاورزی ، وسایل نقلیه موتوری ، شیرابه زباله ها و معادن فلزات روی ، سرب کارگاه ها و صنایع چرم سازی ، محصولات چربی ، چاپ و صحافی ، صنایع شیمیایی و تولید فلزات ، همواره مقادیر متنابهی از فلزات سنگین وارد رودخانه هراز شده که بالطبع بخشی از آن در بافت ارگانیزم های آبزی تجمع پیدا می کند . نظر به این که رودخانه هراز جز حفاظت شده در ایران می باشد اهمیت این تحقیق در تعیین میزان آلاینده های فلزی برای کنترل ، مدیریت و در نهایت حفاظت بهتر آن بارز و روشن می شود.
در این تحقیق برخی از ماهیان رودخانه شامل سیاه ماهی ، ماهی سفید رودخانه ای ، ماهی کاراس ، ماهی خیاطه و ماهی قزل آلای رنگین کمان توسط دستگاه الکتروشوکر صید و پس از بیو متری و اماده سازی نمونه ها میزان غلظت فلزات سرب و کادمیوم به روش جذب اتمی تعیین گردید.
نتایج مذکور با استفاده از آنالیز تجزیه واریانس و آزمون F مورد تحلیل آماری قرار گرفت و مشخص گردید . مطالعه میزان جذب و تجمع سرب و کادمیوم در بافتهای مختلف هر یک از گونه ها به طور مجزا متفاوت و معنی دار بوده و همچنین بین میانگینهای غلظت سرب و کادمیوم در شش گونه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نشان میدهد. امادر هر یک از گونه ها بین ماهیان بالغ ونابالغ در جذب و تجمع سرب و کادمیوم در بافتهای مختلف از گونه های متفاوت (حدود 65/0 ) میزان نسبتا بالایی از همبستگی را نشان می دهد.