توسعه شهری پایدار : از فکر تا عمل

نویسندگان

چکیده

رشد فزاینده جمعیت جهان آثار اساسی و اغلب فاجعه آمیزی بر زیستگاه های طبیعی کره زمین داشته است.
مصرف بیرویه منابع تجدیدناپذیر انرژی ، تخریب جنگلها و انقراض گونه های گیاهی و حیوانی از جمله این آثار است .
بنظر میرسد مفاهیم توسعه پایدار به خوبی با اهداف پایداری از ان استفاده بعمل آورد.
در این مقاله سعی می شود پس از مروری بر مبدا و منشا مفهوم پایداری ، تعاریف و اهداف پایداری و شناخت کاربرد مفهوم پایداری در توسعه شهری ، راه ها و زمینه های تحقیق عملی پایداری در شهرها مورد بررسی قرار گرفته ، چارچوب مناسبی برای این امر ارائه گردید .