تاثیر سالیسیلات بر جمعیت باکتریهای تجزیه کننده نفتالین در آزمایشگاه و خاک

نویسندگان

چکیده

در بررسی تاثیر سالیسیلات بر تعداد باکتریهای تجزیه کننده نفتالین و باکتری های هتروتروف در یک نمونه خاک آلوده به هیدرو کربن های حلقوی ، دو غلظت 16 و 160 میکروگرم این ماده در هر گرم خاک به مدت 30 روز اتوگذاری شد . در غلظت 160 سالیسیلات دانسیته باکتریهای تجزیه کننده نفتالین و باکتریهای هتروتروف هوازی برای مدت 30 رو افزایش نشان داد . در نمونه ای خاک تیمار شده با 16 میکروگرم سالیسیلات در خاک تغییری در جمعیت باکتری ها مشاهده نشد. فعالیت نفتالین اکسیژناز که برای متابولیسم نفتالین لازم است ، در سویه پسودوموناس پسودومالئی بعد از اتوگذاری با سالیسیلات اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که فعالیت نفتالین اکسیژناز به وسیله سالیسیلات افزایش می یابد.