برنامه ریزی منظوردار با روشهای ساده پهنه بندی سرزمین

نویسندگان

چکیده

به منظور نیل به پایداری ، تشریح و ارزیابی وضعیت محیط زیست و منابع قبل از هر گونه برنامه ریزی توسعه ضرورت دارد . اما بدین منظور ، با توجه به محدودیت زمان ، بودجه و داده ها و آمار تحت اختیار اغلب روشی مورد نیاز است که در عین سادگی دارای خروجی صحیح و نتایج کاربردی با کیفیت مناسب باشد . بدین ترتیب ارزیابی به کمک پهنه بندی یا طبقه بندی سرزمین و به روش تلفیق بهینه سلسله مراتبی مطرح می گردد . با این روش با حداقل نیاز به داده و در کوتاه ترین زمان می توان ارزیابی سرزمین را انجام داده از توان و تناسب آن برای توسعه مطلع شد .
یک نمونه از کاربرد این روش در تدوین طرح توسعه گردشگری استان کهکیلویه و بویراحمد می باشد که در غالب یک برنامه ریزی استفاده از سرزمین منظور دار انجام گردید . از آنجا که این فرایند برنامه ریزی توانست بخوبی پاسخگوی اهداف پیش بینی شده برنامه ریزی باشد ، بنظر رسید که می تواند در جهت گسترش بکارگیری از اصول ارزیابی توان و پهنه بندی تناسب اراضی حتی در برنامه ریزیهای توسعه بخشی همراه با جامع نگری به عنوان یک الگوی از آن استفاده نمود .
با استفاده از این روش ارزیابی ، راه های کوتاه مدت مدیریت بهره برداری از وضع موجود و همچنین سیاستهای برنامه ریزی میان و بلند مدت برای دستیابی به وضع مطلوب با موفقیت حاصل شد . بعنوان مکان یابی عملی و اصولی محل بهینه اجرا انواع طرح های پیشتاز و الویت دار توسعه با در نظر گرفتن کلیه ویژگی ها و ابعاد زیست محیطی به کمک این روش پهنه بندی منظور دار میسر گردید .