دوره و شماره: دوره 19، شماره 19، تابستان 1376 
2. نگرشی بر کیفیت شیمیایی تالاب شادگان

مهندس فروزان فرخیان؛ احمد سواری؛ کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ برهان ریاضی