دوره و شماره: دوره 19، شماره 19، تیر 1376 
نگرشی بر کیفیت شیمیایی تالاب شادگان

مهندس فروزان فرخیان؛ احمد سواری؛ کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ برهان ریاضی