مقدمه ای بر ماهیت و اصول قوانین محیط زیست بین المللی

نویسنده

چکیده

مفاهیم واصول حقوق محیط زیست بین المللی میدان پر تلاشی را در جهت تکامل تدریجی حقوق بین المللی نشان می دهد . مفاهیم محیط زیست و اصول آن به تناوب یافته های علمی جدید در زمینه اکولوژیکی غالبا در حال تحول و تطور می باشند . این مفاهیم همچنین در تعریف و تفسیر روز بروز دقیقتر می شوند و چون تعابیر ضمنی را در بر دارند مشکل تر می توانند محقق گردند. در حال حاضر بعضی از اصول و مفاهیم ثابت آن ، از نظر قانونی الزام آور می باشند و برخی دیگر بویژه آنها که مربوط به ضوابط و استانداردهای توسعه پایدار می باشند و یا اهداف دراز مدت و کلی تری را در حفظ مشترکات جهانی نشان دارند در حال پدیدار شدن هستند .
علاوه بر مفاهیم و اصول مورد اشاره موضوعات دیگر حقوق بین الملل از جمله ، مسئولیت دولت کوشش مقتضی دولتها و مسئولیت بین المللی زمینه اجرای حقوق بین الملل را مشکل تر می نماید .
هدف این مقاله پرداختن به مجموعه ای از اصول و مفاهیم مورد نظر درباب حقوق محیط زیست بین الملل و سایر رشته های حقوق بین الملل است که به طور اخص کاربرد عملی آن را در مقام اجرا نشان می دهد .