بررسی بحرانهای زیست محیطی از زاویه ای دیگر : آشنایی انسان با طبیعت راه چیرگی بر بحرانهای معاصر

نویسنده

چکیده

فاجعه گسستن رشته حیات موجودات زمینی ، خرابی نسل آدمی و نابودی کره زمین به مثابه کابوسی وحشتناک ، اذهان عمومی ساکنان این کره خاکی را به شدت نگران کرده است . پاره ای از دانشمندان ، جمعیت روزافزون آدمیان را مهمترین عامل این وضع ناهنجار می دانند. بعضی دیگر ، پیشرفت علم و فن آوری را عامل موثر در تخریب محیط زیست میدانند .
لیکن با توجه به وحدت هستی و پیوندهای ناگسستنی که میان تمامی اجزا هستی و عناصر وجود موجود است و با توجه به این که نظام حیات بر پایه تعادل استوار است ، چنین به نظر می رسد که لجام گسیختگی انسان معاصر ، سو استفاده های بیکران وی از علم و فن آوری ، سوداگری و فرداگرایی قدرتمندان که تعادل حیات را بر هم زده است ، در بروز این بحران نقش اساسی دارد. مقاله حاضر با پرداختن به این مسائل ، این نظر را تبیین میکند که جهل آدمی از منشا و اصل خویش و همچنین مصرف گرایی و انحطاط اخلاقی و علم زدگی و غرور او ، عامل اصلی تخریب محیط زیست است و تنها با آشتی با طبیعت از طریق عرفان و درک چگونگی هستی و نقش ذرات و عناصر وجود در تکوین زندگی و لاجرم حفظ حرمت و احترام آنها ، می توان بر این بحران فاجعه آمیز فائق آمد .