آمایش سرزمین شش زیرحوزه جنگلی استان فارس رهنمودی برای برنامه ریزی استراتژیک زاگرس

نویسنده

چکیده

شش زیر حوزه جنگلی استان فارس که در زون زیست – اقلیمی جنگلهای معتدله خزان کننده زاگرس قرار دارند ، نخست شناسایی اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی شده و نقشه های منابع اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی آنها در مقیاس 100000: 1تهیه گردید . پس از تجزیه و تحلیل و جمع بندی منابع و و تهیه نقشه اکوسیستم ها ، توان اکولوژیکی این زیر حوزه ها برای کاربرهایی کشاورزی ، مرتعداری ، جنگل داری ، و اکوتوریسم ارزیابی شد و نقشه های کاربری های تهیه گردیده . اطلاعات و نقشه های اقتصادی اجتماعی ، با اطلاعات اکولوژیکی تلفیق شد .
سپس بین کاربری های صاحب توان طبیعی و با تجزیه و تحلیل سه سناریوی انسان ، دام ، جنگل – انسان ، جنگل ، دام ، تعیین اولویت کاربری ها و ساماندهی بین آنها ( آمایش سرزمین ) انجام یافت . در انتها نقشه آمایش سرزمین برای کاربریهای بهینه در شش زیر حوزه جنگلی استان فارس تهیه گردید .
نظر بر این نکته که اجرای نتیجه آمایش سرزمین به عمل آمده تنها در شش حوزه یاد شده نمی تواند چاره ساز کافی برای نابسامانی زیست محیطی زاگرس باشد ، اجرای برنامه ریزی استراتژیک در تمامی زاگروس پیشنهاد گردید . برای نیل به این مقصود فرایند چنین برنامه ایی در این مدل تصویری به نمایش گذارده شد ، که آمایش سرزمین به عمل آمده در شش زیر حوزه یاد شده می تواند رهنمودی برای تبیین این برنامه ریزی استراتژیک باشد .