بررسی بازیافت کاغذ ومقوا در تهران با نگرشی بر تولیدات واردات و مصرف آن ( 1372)

نویسندگان

چکیده

بر اساس گزارشات و مطالعات انجام شده در سال 1371 متوسط میزان تولید زباله روزانه شهر تهران 6073 تن بوده که از مناطق بیست گانه حمل و به محل دفع در کهریزک انتقال داده شده است ، این مطالعه نشان داده که میزان زباله در تهران 1072411 تن در سال 1360 به 2216659 تن در سال 1371 رسیده است و سالانه 7/9 درصد افزایش نشان می دهد . همچنین سرانه تولید زباله هر شهروند تهران 324/0 تن (324 کیلوگرم )است .
در سال 1372 سرانه مصرف کاغذ در کشور 6/12 کیلوگرم بوده است . مقایسه تولید ، واردات و مصرف کاغذ در کشور طی سالهای 71-68 افزایش متوسط سالیانه 8/18% را نشان می دهد . 60 درصد کاغذ مصرفی کل کشور در تهران توزیع می شود . با در نظر گرفتن 9 درصد انواع کاغذ و مقوا در ساختار کیفی زباله شهر تهران می توان گفت که میزان کل کاغذ و مقوا قابل بازیافت از زباله شهر تهران به 199499 تن بالغ می گردد . تا سال 1372 جمعا 625 واحد چاپخانه دولتی و غیر دولتی در سطح تهران دایر بوده است . میزان کاغذ باطله ماهانه میزان تولید چاپخانه افست و چاپخانه چاپ و نشر ایران به ترتیب 300 و 100 تن در ماه در مقامهای اول و دوم و چاپخانه های بانک ملی و روزنامه های کیهان و اطلاعات هر یک به تنهایی 50 تن در ماه در مقام سوم قرار دارند و جمع تولید کاغذ باطله سالانه 625 چاپخانه موجود در تهران 18390 تن در سال است . میزان کاغذ باطله بازیافتی سالانه از وزارت خانه ها در تهران 33 درصد میزان مصرف (9375 تن در سال ) و معادل 3094 تن در سال بالغ می گردد.
این مطالعات نشان داده که در سال تحصیلی 72-71 سرانه سالیانه تولید کاغذ باطله هر دانش آموز تهرانی فقط در محیط مدرسه یک کیلوگرم بوده که با توجه به تعداد دانش آموزان در این سال (1687915 نفر) جمعا 1688 تن می شود. در زمان این مطالعه ، میزان کاغذهای باطله و بازیافت شده در کشور 65000 تن محاسبه شده است که 9 درصد میزان کاغذ مصرفی را شامل می شود و توسط شرکتهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .