ارزیابی و مقایسه ورود بار ناگهانی فنل و فورفورال در سیستم لجن فعال متعارف (AS) و سیستم PACT

نویسندگان

چکیده

در بررسی حاضر با استفاده از دو مدل نیمه صنعتی لجن فعال (AS) و کاربرد همزمان تصفیه بیولوژیکی و پودر کربن فعال (PACT) ، ابتدا چگونگی تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران در مدت دوازده ماه مورد مطالعه قرار گرفته ، سپس به منظور تعیین نحوه پاسخگویی هر دو مدل فوق نسبت به ورود بار ناگهانی فورفولار و فنل به سیستم های تصفیه فاضلاب ، طی مدت سه ماه ضمن وارد کردن مقادیر مختلف فنل ( 10 تا 250 میلیگرم در لیتر) و فورفورال ( 50 تا 300 میلیگرم در لیتر ) ، تغییرات بازدهی حذف مواد آلی ، زمان بازیافت سیستم و شاخص های عملکردی هر دو سیستم ، ارزیابی شده است .
نتایج این پژوهش نشان می دهد که عملکرد سیستم PACT در تحمل بارناگهانی مواد سمی ( فنل و فورفورال) در مقایسه با سیستم AS ، مناسب تر بوده است و نیز در تمام شرایط عملی ، با استفاده از سیستم PACT بازدهی مطلوبتری حاصل خواهد شد .