اندازه گیری تماس با PAH های سرطان زا در محیط زیست (ترجمه)

نویسنده

چکیده

PAH های سرطانزا به طرق مختلف به دست انسان و یا طبیعت وارد محیط زیست می شوند .این مواد در غذا، هوا ، آب و خاک موجود می باشند . در فعالیت روزانه انسانها، به نظر می رسد که غذا و هوا، اصلیترین منابع PAH های سرطانزا باشند . جمعاً دز پتانسیل انسانها بین 1 تا 15 µg/day می باشد برای افرادی که یک یا چند پاکت سیگار بدون فیلتر در روز مصرف می کنند ،این دز بین 15-2 µg/day متغیر است .این تخمینهای دز پتانسل می تواند یک حدود تقریبی برای مقایسه با منابع دیگر PAH ها باشد .