حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری با استفاده از نیزارهای مصنوعی

نویسندگان

چکیده

برای حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری روشهای متعدد فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی و یا ترکیبی از این ها وجود دارد در این مقاله روش نیزارهای مصنوعی برای حذف این مواد معرفی می شود برای این منظور از بسترهای نیزاری استفاده شد که در سال 1374 در تصفیه خانه شوش تهران ساخته شده بود در این طرح از دو بستر (یکی به عنوان شاهد ) با ابعاد 10*6/13 متر و ارتفاع 50 سانتی متر شن استفاده شد گیاه مورداستفاده Phragmites australis بود در سال 75 و 76 با اعمال بارگذاری های هیدرولیکی متفاوت به بررسی تاثیر مستقیم در حذف مواد مغذی پرداخته شد درمرحله سوم این طرح با مقادیر بارگذاری TN و TKN به ترتیب 13/4 و0/4 گرم بر مترمربع در روز به میزان حذف 80 و 86 درصد برای نیزار و 67 و 80 درصد برای شاهد دست یافت همچنین میزان حذف فسفات با بارگذاری 12/3 گرم بر متر مربع در روز به 73 و 85 درصد به ترتیب برای نیزار و شاهد رسید .