مطالعه و بررسی کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از پساب کارخانه زغالشویی زیر آب

نویسندگان

چکیده

سالانه حدود 700000 متر مکعب پساب حاصل از کارخانه زغال شویی زیرآب علاوه بر تلفات بالغ بر 4000 تن زغال به صورت نرمه اثرات زیست محیطی نامطلوبی رانیز به دنبال دارد در این رهگذر سعی گردیده تا با روش لخته سازی بتوان ذرات معلق رااز محیط عمل خارج و آب نسبتاً خالصی را به چرخه کارخانه وارد ساخت مطالعات انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی نشان می دهد با کنترل فرایند لخته سازی تحت شرایط ذیل :
-غلظت کلکتور g/I 0015/0
-8=PH
-غلظت سیلیکات سدیم به عنوان متفزق کنندهg/I 01/0
-دور همزن rpm 150
می توان ذرات معلق را با بازیابی 93 درصد از محیط عمل خارج و آب برگشتی به سلول های فلوتاسیون موجود در کارخانه را بهبود بخشید .