آلودگی هوا در اطراف ساختمانهای بلند

نویسندگان

چکیده

غلظت های آلاینده در اطراف ساختمانهای بلند متاثر از عوامل مختلفی نظیر جریانهای موضعی جریان باد اختالف دمای هوای داخل ساختمان و محیط خارج آن می باشد . در این تحقیق باانتخاب یک ساختمان 27 طبقه غلظت آلاینده هایی نظیر CO و ذرات معلق در کنار ساختمان و در ارتفاعات مختلف اندازه گیری شده و نحوه توزیع غلظت آنها تعیین گردیده است نتایج به دست آامده نشان می دهد که ارتفاع معینی غلظت آلاینده ها افزایش یافته و پس از ان کاهش می یابد نتایج حاصل با روند توزیع به دست آمده از یک مدل شبیه سازی ریاضی آلاینده ها مطابقت دارد .