مطالعه فلورستیک مناطق نفت خیز جنوب تهران

نویسندگان

چکیده

مناطق نفت خیز با سرزمینهای پست و کم ارتفاع گسترده در جلگه خوزستان از نظر ترکیب فلورستیک مورد مطالعه قرار گرفته است اطلاعات مختصری راجع به اقلیم مکان نگاری و جنبه های زمین شناختی این مناطق ارایه شده است بر اساس 1300 نمونه گیاه جمع آوری شده در این مناطق عناصر گیاهی پس از نامگذاری دقیق در جداولی با ترتیب الفبایی به تفکیک تیره جنس و گونه ارایه شده است مناطق نفت خیز در جنوب غربی ایران اساساً از سه رویشگاه اصلی شامل :بیابانها و نواحی پست و شور ساحلی ، نواحی کم ارتفاع و تپه های شنی متحرک و بالاخره زیستگاههای گچی و آهکی در ارتفاعات شمالی منطقه تشکیل شده است درمطالعه این زیستگاهها 531 گونه گیاهی متعلق به 351 جنس و 81 تیره گیاهی شناسایی و معرفی شده اند که برخی از آنها بومی و انحصاری ایران می باشند برای تمامی گونه های گیاهی رویشگاه و محل زیست آنها شکل حیاتی و پراکنش جغرافیایی گیاهی مربوط به آنها نیزبیان شده است .