توسعه روشهای شستشو در فیلتر های درشت دانه با جریان افقی مستقیم (DHRF)

نویسندگان

چکیده

فیلترهای درشت افقی (HRF) در دهه های نیمه دوم قرن بیستم به عنوان پیش تصفیه مناسب برای تامین شرایط کیفی آب ورودی فیلتر های کند ماسه ای و در برخی موارد برای حذف آهن و منگنز دو ظرفیتی از آب زیر زمینی مورد استفاده قرار گرفته است عملکرد این نوع فیلتر ها با تزریق مقادیر محدود مواد منعقد کننده و اختلاط سریع در دو دهه اخیر توسعه قابل توجهی داشته است که به آن فیلتراسیون مستقیم درشت افقی (DHRF) گفته می شود این نوع فیلتر ها با توجه به استفاده از مواد طبیعی برای فیلتراسیون عدم استفاده از قطعات متحرک مکانیکی و سادگی احداث و بهره برداری واحد های مناسبی برای تصفیه آب ارزان قیمت برای مناطق محروم و کم جمعیت شناخته شده اند بزرگترین مشکل موجود در راه بهره برداری وسیع از این نوع فیلتر ها ضعف روشهای شستشوی متعارف در آنها می باشد.
اهداف کلی این تحقیق عبارتند از
1- بررسی تاثیر تعبیه محافظه های تجمع رسوبات در کف فیلتر در جلوگیری از توسعه افت فشار در فیلتر و بهبود راندمان شستشوی فیلتر با توجه به افزایش تدریجی سرعت جریان و تنش برشی آب شستشو در عبور از مجاری تخلخل بین مواد پر کننده محافظه های قیفی شکل زیرین
2- بررسی تاثیر تزریق پالسی هوا در طول عملیات شستشوی هیدرولیکی فیلترهای درشت دانه افقی مستیم بر راندمان تخلیه رسوبات و بازیاری فیلتر
نتایج آزمایشات انجام شده در این تحقیق در مقایسه با نتایج ارائه شده توسط محققین دیگر نشان می دهد که با تعبیه یک ناحیه تجمع رسوبات در کف فیلتر اولا توسعه افت فشار در طول دوره بهره برداری بین دو شستشو بسیار ناچیز می شود و ثانیا شستشوی هیدرولیکی مواد فیلتری و نگهدارنده با راندمان بهتری صورت می پذیرد. به طوری که در طول آزمایشات پایلوتی با دوره های بهره برداری یک هفته ای و نرخ فیلتراسیون تا 6/5 متر مکعب بر متر مربع در ساعت هیچگاه افت فشار در طول فیلتربه بیش از از سه سانتی متر نرسید همچنین ضریب گرفتگی فیلتر در شستشوی با فواصل زمانی نرخ فیلتراسیون و کدورت ورودی مختلف (در محدودهای مجاز تغییرات) نهایتا به کمتر از دو در صد وزنی مواد فیلتری محدود می گردد همچنین نتایج بررسی تاثیر هوادهی پالسی بر روی راندمان تخلیه رسوبات نشان می دهد که در اثر این عمل نرخ در صد تجمعی رسوبات در جان فیلتر 18 تا 24 در صد کاهش می یابد لیکن با توجه به فلسفه استفاده از این نوع فیلتر ها و به دلیل مصرف انرژی و نیاز به راهبری بیشتر توصیه نشده است.

کلیدواژه‌ها