برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین

نویسندگان

چکیده

توسعه قشم از حساسیت خاصی درهمه ابعاد اکولوژیک ، اقتصادی و سیاسی برخوردار است. این جزیره بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس است که نزدیکترین آنان به ساحل می باشد. توسعه پایدار جزیره با توجه به ماهیت جزیره ای بودن آن از نظر اکولوژیکی و حضور اکوسیستم های خاصی چون جزایر مرجانی ، جنگلهای حرا واراضی خاص و وسیع داخلی آن در کنار روند نابسامان توسعه گذشته اش و طرحهای توسعه جاه طلبانه ای که برای این منطقه آزاد پیش بینی شده است. مستلزم دقت خاصی خواهد بود که باید حتما برشناخت دقیق وضعیت موجود از همه نظر ، برنامه ریزی آمایشی ومدیریتی مستمر از نظر محیط زیست مبتنی باشد.
این تحقیق با این هدف به شناسایی وضعیت محیط زیست ، ارزیابی توان وظرفیت برد اراضی و اکوسیستم های آن اقدام نموده و با توجه به استعدادها، مزیتهای نسبی و حساسیتها و نابسامانی های زیست محیطی آن برنامه ریزی آمایشی ارائه می دهد. با توجه به ضرورت اجرایی بودن خروجی این مطالعات ، ابعاد اقتصادی - اجتماعی و نظام اداری و تقسیمات کشوری در فرایند برنامه ریزی با دقت لحاظ گردید. بر اساس نتایج مطالعات مناسبترین کاربریهای توریسم (گسترده ومتمرکز) ونیز توسعه صنعتی بیش از دیگر کاربریها و استعداد نسبی آن برای کشاورزی ، مرتعداری و حفاظت است. جزیره فاقد توان برای توسعه آبزی پرورری است. با توجه به کلیه جوانب ، کاربری توریسم و حفاظت برای توسعه همه جانبه و پایدار جزیره از اولویت برخوردارند.
اجرای خروجی ونتایج مطالعات مستلزم تدوین طرح توسعه ونظام مدیریتی زیست محیطی برای دهستانها وهمین طور ایجاد هماهنگی منطقه ای بین دهستانها خواهد بود که ماهیت و رئوس مطالب آن در کنار تمهیدات و اقدامات ضروری دیگر در بخش نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه گردیده است. درهر حال استفاده از راهبردها ونتایج حاصل از این طرح، در صورت مساعد مسئولین ،میسر نشده و در آینده نزدیک نیز به نظر قابل دسترس نمی رسد ولی برای جزیره قشم با توجه به جزیره بودن آن و حضور ذخیره گاه زیست کره وتمایل اکوتوریسم در آنجا کاملا قابل دسترسی به نظر می رسد که در حقیقت یک فرصت ومزیت نسبی برای قشم محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها