مدل ریاضی تحلیل یک بعدی انتقال و انتشار شوری در رودخانه ها با در نظرگرفتن شرایط جزر و مدی دریا

نویسنده

چکیده

در این تحقیق مدل ریاضی تحلیل برای حل مسئله شوری و پیش بینی غلظت شوری در نقاط مختلف یک رودخانه متصل به دریا با در نظر گرفتن شرایط جزر و مدی تهیه شده است برای نشان دادن توان مدل تهیه شده کاربرد آن در محاسبه و پیش بینی وضعیت شوری در سیستم رودخانه کارون بهمنشیر و حفار آرایه گردید در این مدل شرایط جزر و مدی دریا در نظر گرفته شده است مدل تهیه شده برای شرایط بحرانی موجود و بدترین شرایط محتمل در آینده اجرا گردید همچنین شرایط غلظت شوری در شاخه بهمنشیر با اعمال شرایط مرزی مختلف برای دبی آب شیرین در بالا دست پیش بینی شده است .

کلیدواژه‌ها