دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-102