دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-243