ارزیابی میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و مخاطرات بهداشتی ناشی از راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهر سرعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ایمنی، بهداشت و محیطزیست، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران

2 گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، برای بررسی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب شهر سرعین از روش ارزیابی چرخه حیات LCA و برای ارزیابی مخاطرات بهداشتی آن از روش‌ سیستم اطلاعات ارزیابی ریسک RAIS استفاده گردید. بدین منظور برای بررسی اثرات مخرب زیست محیطی، اطلاعات ورودی به سیستم، خروجی پساب، مقدار انرژی و مواد شیمیایی مصرفی گردآوری شده و مقدار گاز‌های خروجی تولید شده متان و دی اکسید کربن محاسبه و توسط نرم افزار سیماپرو تجزیه و تحلیل گردید. همچنین برای ارزیابی مخاطرات بهداشتی پساب تصفیه شده که توسط کشاورزان منطقه، مصرف آبیاری زراعی دارد دو سناریودر نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در روش ارزیابی چرخه حیات، کلر به عنوان عامل مهم، با بیشترین تاثیر نامطلوب بر محیط زیست می‌باشد و در روش ارزیابی ریسک، بیشترین فاکتور خطر سلامتی مربوط به نیتریت است. در روش ارزیابی چرخه حیات، سرطانزایی بیشترین تاثیر بر سلامت انسان را دارد که بر پایه انتشارات به هوا و بر حسب گرم معادل بنزن (C6H6) بیان می‌شود در حالی که در روش ارزیابی ریسک، ریسک سرطانزایی که بر پایه پساب حاصل از تصفیه ارزیابی شده، مشاهده نگردید. استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری از نظر ریسک غیرسرطانی مخاطره آمیز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عطاریان، پ؛ مختارانی، ن، ( آذر 1393). ارزیابی چرخه حیات ( LCA)، هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
فیضی ماسوله، م؛ تابش، م، (اسفند 1391). مروری بر روش ارزیابی چرخه حیات و کاربرد آن در تصفیه‌خانه های فاضلاب شهری، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
محمدیان، م.(1375). مقایسه همه جانبه فرایندهای متداول تصفیه فاضلاب شهری و انتخاب گزینه های مناسب با توجه به اقلیم کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط. دانشکده بهداشت محیط. دانشگاه تهران.
Changqing, Xu., Chen, wei., & Hong, Jinglan. (2014). Life-cycle environmental and economic assessment of sewage sludge treatment in China. Journal of Cleaner Production, 67(1), 79-87.
Corominas, Li., Foley, J., Guest, J.S., Hospido, A., Larsen, H.F., Morera, S., & Shaw, A. (2013). Life cycle assessment applied to wastewater treatment: State of the art. Water Research, 47(13), 5480-5492.
Dixon, A., Simon, M., & Burkitt, T. (2003). Assessing the environmental impact of two options for small scale wastewater treatment: comparing a reedbed and an aerated biological filter using a life cycle approach. Ecological Engineering, 20(4), 297-308.
Emmerson, G.K., Morse, G.K., & Lester, J.N. (1995). The life-cycle analysis of small scale sewage treatment processes. Water and Environmental Journal of Promoting Sustainable Solutions, 9)3(, 317-325.
Guangming, Z., Ru, Jiang., Guohe, Huang., Min, Xu., & Jianbing, Li. (2007). Optimization of wastewater treatment alternative selection by hierarchy grey relational analysis. Journal of Environmental Management, 82(2), 250-259.
Guang, Y., lin, Q., & Gao, Y. (2016). Metals in exposed-lawn soils from 18 urban parks and its human health implications in southern china's largest city, Guangzhou. Journal of Cleaner Production, 115(1), 122-129.
ISO14040. (2006). Environmental management.
Mohanta, V.L., Singh, Sh., & Mishra, B.K. (2019). Human health risk assessment of fluoride-rich groundwater using fuzzy-analytical process over the conventional technique. Groundwater for Sustainable Development, 10(1), 100-291.
Machado, A.P., Urbano, L., Brito, A.G., Janknecht, P., Salas, J.J., & Nogueira, R. (2007, july). Life cycle assessment of wastewater treatment options for small and decentralized communities. University of Minho, Institute of Biotechnology and Bioengineering – Centre of Biological Engineering, Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, Portugal.
Maljanen, M., Kujala, K., Reinikainen, J., Tuittila, E. S., & Ronkanen, A. K. (2018). Greenhouse gas dynamics of a northern boreal peatland used for treating metal mine wastewater. Wetlands, 38(5), 905-917.
Parsajou, H., & Fataei, E. (2019). Environmental assessment of the life cycle of sludge treatment systems of Ardabil and Khalkhal wastewater treatment plants. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 51(2), 77-79.
Persad, AS., & Cooper, GS. (2008). Use of epidemiologic data in Integrated Risk Information System (IRIS) assessments. Toxicology and applied pharmacology, 233(1), 137-45.
Renou, S., Thomas, J.S., Aoustin, E., & Pons, M.N. (2008). Influence of impact assessment methods in wastewater treatment LCA. Journal of Cleaner Production, 16(8), 1098-1105.
Song, P., Huang, G., An, C., Zhang, P., Chen, X., & Ren, S. (2019). Performance analysis and life cycle greenhouse gas emission assessment of an integrated gravitational-flow wastewater treatment system for rural areas. Environmental Science and Pollution Research, 26(25), 25883-25897.
Shalyari, N., Alinegad, A., Ghazizadeh hashemi, A.H., Radfard, M., & Dehghani, M. (2019). Health risk assessment of nitrate in groundwater resources of Iranshahr using Monte Carlo simulation and geographic information system (GIS). MethodsX, 6(1), 1812-1821.
Sharawat, I., Dahiya, R., & Dahiya, R. P. (2021). Analysis of a wastewater treatment plant for energy consumption and greenhouse gas emissions. International Journal of Environmental Science and Technology, 18(4), 871-884.
US EPA. (2002). Development document for the proposed effluent limitation guidelines and standards. EPA, Office of Water, EPA, 821-B-01-007.
Yousefi, M., Ghalehaskar, S., Baghal asghari, F., Ghadepoury, A., Dehghani, M.H., Ghaderpoori, M., & Mohammadi, A.A. (2019). Distribution of fluoride contamination in drinking water resources and health risk assessment using geographic information system, northwest Iran. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 107(1), 104-408.
Zawartka, P., Burchart-Korol, D., & Blaut, A. (2020). Model of carbon footprint assessment for the life cycle of the system of wastewater collection, transport and treatment. Scientific Reports, 10(1), 1-21.
Zhang, Q.H., Wang, X.C., Xiong, J.Q., & Chen, B.Cao. (2010). Application of life cycle assessment for an evaluation of wastewater treatment and reuse project – case study of Xian, China. Bioresource Technology, 101(5), 1421-1425