دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 245-378