دوره و شماره: دوره 25، شماره 24 - شماره پیاپی 1000068، آذر 1378 (محیط شناسی) 
ملاحظات مدیریتی در کاربرد مدلهای آب زیرزمینی

مهندس محمد حاتمی ورزنه؛ دکتر مجتبی کبودانیان اردستانی