تغییرات مکانی آلودگی کادمیوم در اطراف سه کارخانه استخراج روی واقع در شمال شرقی کشور بلژیک

نویسنده

چکیده

در این مقاله مسله آلودگی خاک توسط عنصر کادمیوم در مناطق وسیعی واقع درشمال شرقی کشور بلژیک مورد بررسی قرار گرفته است آلودگی مزبور ناشی از فعالیت سه کارخانه استخراج روی بوده و تحت تاثیر عوامل محیطی همچون باد واقع شده است هدف اصلی از این بررسی عبارت از تهیه نقشه پراکنش کادمیوم در منطقه مطالعاتی می باشد میانگین کادمیوم اندازه گیری شده در خاک نسبتاً زیاد 86/3 mg/kg و دارای دامنه وسیعی بین 01/0 و 5/70 mg/kg است در بررسی داد ه های کادمیوم یک روند منطقه ای مشاهده گردیده که بیانگر رابطه بین غلظت کادمیوم درخاک وفاصله تا نزدیکترین کارخانه میباشد علاوه برآن تغییرات مکانی کادمیوم دارای ناهمسانگردی می باشد که ناشی از اثرات باد در منطقه است به منظور تهیه نقشه پراکنش کادمیوم مدل های روند منطقه ای برازش داده شده بر داده های کادمیوم مورداستفاده قرار گرفت نتایج به دست آمده حاکی از غلظت زیاد کادمیوم درمنطقه مورد مطالعه است از سوی دیگر غلظت کادمیوم در خاک با نزدیک شدن به منبع رها سازی آن افزایش می یابد این در حالی است که مناطق غنی از کادمیوم به خوبی اثرات وزش باد غالب در منطقه را نمایش می دهد .