ایجاد اطلس داده های زیست محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

نویسندگان

چکیده

بازنگری و احیا محیط زیست امروزه با دسترسی به اطلاعات مکانی امکان پذیر می باشد بدین منظور سیستم اطلاعات جغرافیایی ](GIS)Geographical information system [ و اطلاعات سنجش از دور نقش سازنده ای را در محیط زیست ایفا می نماید ایجاد یک اطلس داده های زیست محیطی که در آن از داده های مکانی برای پیوند تمام منابع اطلاعاتی یک یک پایگاه اطلاعات جغرافیایی استفاده می گردد می تواندکمک شایانی در امر محیط زیست بنماید در این مقاله یک مدل جهت دستیابی به داده های زیست محیطی ارایه می گردد .