بررسی اقتصادی استفاده از نشاسته به عنوان کمک منعقد کننده در تصفیه آب

نویسندگان

چکیده

کشور پهناورما ایران در روند توسعه اجتماعی –اقتصادی با وجود امکانات زیاد با محدودیتهایی روبروست که از آن جمله می توان به رشد بالای جمعیت و به دنبال آن تنگناهای اقتصادی و کمبود امکانات اشاره نمود . بنابراین برنامه ها در زمینه ای می باید با توجه به محدودیتها صورت پذیرد تا امکان بهینه سازی فعالیتها فراهم و روند توسعه تسریع گردد . از بخش های مهم و زیربنایی در امر توسعه صنعت آب است که نیازمند کوشش و تلاش در جهت بهبود بیشتر آن می باشد در این بررسی سعی برآن بوده است که به خاطر کمبود گرانی و وارداتی بودن بخشی از مواد منعقد کننده مصرفی استفاده از نشاسته که در مملکت ما به فراوانی تولید می شود به عنوان یک پلی مرالی در حذف کدورت آب مورد ارزیابی قرار گرفته و کارایی آن از نظر اقتصادی با پلی الکترولیت های مصنوعی که از خارج وارد می گردد مقایسه شود .در این بررسی پس از تعیین میزان بهینه مصرف نشاسته در حذف کدورت از آب در شرایط مختلف با توجه به برآورد قیمت مواد شیمیایی(آلوم،کلریدفریکونشاسته) و با در نظر گرفتن تعداد تصفیه خانه های کشور که از آلوم و کلریدفریک به عنوان ماده منعقد کننده استفاده می کنند و همچنین بااستناد به ظرفیت این تصفیه خانه ها مشخص گردید که می توان سالیانه مبلغی معادل 6878933300 ریال صرفه جویی اقتصادی در صنعت تصفیه آب در سطح کشور داشت .