ارزیابی کارایی فیلتراسیون درست دانه با جریان افقی در حذف کدورت از آب

نویسندگان

چکیده

صافیهای ماسه ای کند تکنولوژی مناسبی برای جوامع کوچک در کشورهای در حال توسعه به شمار می روند به طوریکه با حداقل هزینه بهره برداری و نیاز حداقل به نیروی متخصص دارای حداکثرکارایی می باشند .لیکن صافیها نسبت به کدورت بیش از 50 ان-تی –یو حساس بوده ودر صورتیکه آب حاوی رس باشد رس به اعماق صافی نفوذ کرده و تمیز کردن صافی را مشکل می سازد بنابراین در صوریتکه آب خام ورودی دارای کدورت بالاتر از 50ان –تی –یو باشد باید مورد پیش تصفیه قرار گیرد .بهره برداری ازروشهای متداول پیش تصفیه در جوامع کوچک با مشکلاتی عدیده مواجه است بنابراین باید به دنبال روشهایی قابل استفاده تر برای این گونه جوامع بود فرایندهای فیلتراسیون درشت دانه با جریان افقی (HRF) و فیلتراسیون مستقیم درشت دانه با جریان افقی (DHRF) فرایندهایی مناسب جهت پیش تصفیه آبهای با کدروت زیاد در اینگونه جوامع به نظر می رسند . این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی دو فرایند فوق الذکر در حذف کدورت از آب صورت پذیرفت ودر آن از دو پایلوت به طور موازی استفاده گردید هرپایلوت دارای سه بخش شامل واحد تهیه آب خام واحد تهیه و تزریق ماده شیمیایی و انعقاد و صافی درشت دانه بود صافیها شامل لوله ای از جنس P.V.C به قطر 20 سانتی متر شامل دو بخش 5/1 متری بودند بخش اول هر دو صافی توسط گراولهایی با قطر بین 15 تا 25 میلیمتر پر گردید بخش دوم صافی اول شنهایی باقطر بین 3 تا 5 میلیمتر و بخش دوم صافی دوم حاوی شنهایی با قطر بین 7 تا 9 میلیمتر بود کدورت آب خام ورودی همواره در حد 300 ان –تی –یو حفظ گردید در فرایند فیلتراسیون مستقیم به میزان 5/2 میلی گرم در لیترماده منعقد کننده کلروفریک در واحد اختلاط سریع به آب خام ورودی افزوده شده و سپس آب وارد صافی می گردید . نتایج آزمایش نشان داد که افزایش سرعت فیلتراسیون موجب کاهش کارایی صافی می گردد همچنین در سرعت های فیلتراسیون متداول برای صافیهای درشت دانه صافی دارای دانه بندی ریزتر کارایی بالاتری دارد کارایی فرایند DHRF به مراتب بالاتر از HRF است بخش اول صافی در فرایند DHRF به خوبی عمل لخته سازی و ته نشینی را انجام می دهد میزان آب مورد نیاز جهت شستشوی صافیها به روش زهکش سریع در حد قابل قبول است و با افزایش زمان مانده لجن در صافی سرعت مورد نیاز جهت شستشو افزایش می باید .