تفاوتهای باروری در استان هرمزگان سال 1375

نویسندگان

چکیده

جمعیت استان هرمزگان برپایه سرشماریهای سال 1365 برابر 760014 و سال 1375 برابر 1045085 نفر بوده است که نشان دهنده رشدی برابر 2/3% در فاصله دو سرشماری است چنین رشدی در میان استانهای کشور یکی از بالاترین میران های رشد جمعیت می باشد با هدف تعیین باروری در استان هرمزگان در سال 1375 نمونه ای به حجم 2000 خانوار شهری و روستایی به صورت نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای گزینش گردید وزنان سنین 15 تا 49 ساله این خانورها از نظر باروری در طول 12 ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفتند یافته ها نشان دادند که میزان کل باروری زنان شهری برابر 48/3 نفر و زنان روستایی برابر 89/5 نفر می باشد یعنی هر زن روستایی به طور متوسط در طول دوران بارداری خود 6 فرزند به دنیا می آورد میزان کل باروری در استان هرمزگان برابر 875/4 نفراست گفتنی است که بیشترین میزان باروری در زنان شهری در گروه سنی 20 تا 24 سال بوده است درصورتی که در روستاها زنان گروه سنی 30 تا 34 سال بیشترین باروری را از ان خود نموده اند یافته های این بررسی همچنین نشان داد که میزان خالص تجدید نسل برای زنان شیعه مذهب شهری و روستایی به ترتیب 67/1 و 92/2 و برای زنان سنی مذهب شهری و روستایی به ترتیب 22/1 و 59/2 می باشد که براین پایه می توان رشد ذاتی جمعیت را برای شهر و روستا در دو جامعه شیعه و سنی مذهب استان هرمزگان محاسبه نمود .