ملاحظات مدیریتی در کاربرد مدلهای آب زیرزمینی

نویسندگان

چکیده

موضوع مدیریت در کابرد مدلهای آب زیرزمینی شامل مباحث متفاوتی می باشد که دراین مقاله به تعدادی از اهم آنها اشاره گردیده و تا حد مختصری شرح داده شده است .
آنچه بیش از همه مورد توجه می باشد این است که کابرد مفید مدلهای ریاضی بستگی به آموزش و تجربه کارمندان پشتیبانی فنی در به کار بردن مدل برای مساله و به درجه ارتباط بین این اشخاص فنی و مدیریت دارد مساله دیگری که مطرح می باشد انتخاب سخت افزارها و نرم افزارها با توجه به هزینه آنها در مدل سازی آبهای زیرزمینی است به عنوان یک دستور کلی بیشترین هزینه ها مربوط به افراد سپس متناسب سازی سخت افزارها و کمترین آن مربوط به هزینه های تهیه نرم افزار می باشد مدیران بایستی به صورت جدی نیاز سطح مناسب از موارد فوق را بدانند . موضوع دیگری که در امر مدل سازی آبهای زیرزمینی اهمیت دارد معیارهای انتخاب برنامه های مدل سازی می باشند معیارهای فنی انتخاب برنامه های مدلسازی که در این مقاله توسط EPA فرمول بندی شده است به طور تقریبی با پارامترهای مدل هیدروژئولوژیکی مرتبط است اصولاً کاربرد برنامه ها بایستی طبق استانداردهای اجرایی و معیارهای پذیرشی مورد ارزیابی قرار گیرند . به دلیل استفاده روزافزون از برنامه های کامپیوتری و مدل سازی درتدوین مجموعه قوانینی که در دادگاه مورد استناد قرار می گیرند لازم است که توجه دقیق به اطمینان از کیفیت و کنترل کیفیت در توسعه و به کارگیری مدل صورت 'گیرد تا این قوانین مورداعتراض واقع نگردند .
مساله مهم دیگری که در امر مدل سازی آبهای زیرزمینی بایستی به آن توجه نمود محدودیتهای برنامه های کامپیوتری است مدیران بایستی قابلیت ها و محدودیتهای برنامه های مورد استفاده خود را متناسب با محدوده مورد مطالعه بدانند و با توجه به نیازمندیهای آن تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند عموماً بیشترین تعداد برنامه ها در گروه مدلهای جریان اشباع و به دنبال آن گروه مدل های انتقال مواد محلول اشباع قرار گرفته اند .