مقایسة تنوع زیستی تودة آمیخته سوزنی‌برگ با تودة آمیخته پهن برگ در منطقة کلاردشت

نویسندگان

علوم پایه

چکیده

تنوع زیستی گونه‌های چوبی تودة سوزنی‌برگ آمیخته نوئل-کاج سیاه و توده آمیخته پهن برگ شاخه‌زاد در منطقة کلاردشت (شمال ایران) مطالعه شد. آماربرداری به روش سیستماتیک- تصادفی در قطعات نمونه 100 متر مربعی با ابعاد شبکه 20×50 متر انجام گرفت. در هر قطعه نمونه نوع و تعداد گونه های درختی و درختچه‌ای یادداشت شد. با در نظر گرفتن فرمول های مربوط و محاسبات انجام شده،
شاخص های‌ تنوع زیستی سیمپسون، غنای زیستی منهینیک و یکنواختی پیت در هر یک از توده‌های فوق تعیین شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد گونه‌های بومی در توده پهن برگ آمیخته شاخه‌زاد قرار داشت. شاخص تنوع در تودة آمیخته پهن برگ شاخه‌زاد بزرگتر ولی شاخص غنا و یکنواختی آن کوچکتر از تودة‌ آمیخته سوزنی‌برگ بود.

کلیدواژه‌ها