بررسی تغییرات ازن سطحی درمحدودة ایستگاه سینوپتیک (هواشناسی) مؤسسة ژئوفیزیک برای سال 2002

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اندازه‌گیری‌های ازن سطحی و مشخصه های هواشناسی در محدودة ایستگاه هواشناسی مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. این بررسی در دوره یکساله ژانویه 2002 تا نوامبر 2002 انجام شده است. میانگین یکساله تغییرات روزانه ازن سطحی نشان می‌دهد که مقادیر بالای ازن طی بعد از ظهر و مقادیر پایین ازن طی ساعات اولیه صبح و اواخر شب رخ داده است. مقایسة شدت باد و مقدار ازن سطحی نشان می‌دهد که طی روز فرارفت هوای آلوده ازن‌دار توسط باد، دشت، کوه به محل ایستگاه روی می‌دهد و با افزایش شدت باد، مقدار ازن افزایش می‌یابد. پیک کوچک ثانویه در اواخر بعد از ظهر برخی ماههای تابستان به علت تغییر در رژیم باد از دشت-کوه به کوه- دشت است. این پیک در فصول دیگر ضعیف می‌شود. بررسی میانگین ازن ماهانه نشان می‌دهد که پیک اصلی ازن در ماه مارس (حدود ppbv2/64) و پیک دوم در ماه اگوست (ppbv 5/49) رخ داده است. مقایسة میانگین ماهانه ازن کلی جو با ازن سطحی نشان می‌دهد که عامل مهم پیک اصلی که در ماه مارس رخ داده، افزایش ازن کلی جو بالا و انتقال و ریزش آن از استراتوسفر به تروپوسفر است و عامل اصلی پیک دوم که در ماه اگوست رخ می‌دهد عامل واکنش‌های فتوشیمیایی است.

کلیدواژه‌ها