فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستوی دریایی گونه سفید Chlidonias hybridus در آب بندان های دایمی زرین کلا و مرزون آباد استان مازندران

نویسندگان

چکیده

این مطالعه حاصل پژوهشی از اردیبهشت تا شهریور 1382 است. یک گروه جوجه آور پرستوی دریایی گون? سفید فقط در آب بندان زرین کلا (930جفت) و دو گروه جوجه آور در آب بندان مرزون آباد (1390 جفت) جوجه آوری داشتند. فنولوژی تولید مثل این گونه با رفتار آشیانه سازی از 28 اردیبهشت ماه شروع شده و اواخر مرداد، حداکثر زمان پرواز جوجه ها بود. اندازه دسته های تخم در آب بندان زرین کلا و گروه دوم جوجه آور آب بندان مرزون آباد بین 1 تا 4 تخم بود، درحالی که در گروه اوّل جوجه آور دسته های 5 تخمی نیز مشاهده شد و اندازه گروه های همزاد بین 1 تا 3 جوجه بود. میزان موفقیت جوجه آوری در آب بندان زرین کلا و گروه های اوّل و دوم جوجه آور آب بندان مرزون آباد به ترتیب 08/57 ، 96/82 و 87/75 درصد محاسبه شد. اختلاف معنی داری در میزان موفقیت جوجه آوری بین دسته‌های تخم و گروه های همزاد مشاهده نشد (05/0< p)، فقط اختلاف بین میزان تلفات در هر مرحله تولید مثل معنی دار بود (05/0p<) که بیشترین تلفات در مرحل? قبل از تفریخ تخم و بر اثر زیر آب رفتن تخم ها به دلیل وقوع بارندگی شدید بود. موفقیت جوجه آوری بین مناطق مورد مطالعه اختلاف معنی داری نشان نمی داد (05/0

کلیدواژه‌ها