دوره و شماره: دوره 16، شماره 16، زمستان 1370 
6. تحول جمعیت در سیستان

ویکتوریا جمالی؛ دکتر محمود محمودی مجد آبادی