دوره و شماره: دوره 16، شماره 16، دی 1370 
تحول جمعیت در سیستان

ویکتوریا جمالی؛ دکتر محمود محمودی مجد آبادی