حاملگی ناخواسته و ارتباط چند متغییر دموگرافی- اجتماعی و روشهای پیشگیری در بین مراجعین به مراکز درمانی- بهداشتی جنوب تهران

نویسندگان

چکیده

سازمان جهانی بهداشت در سی امین مجمع خود د رسال 1978«بهداشت برای همه تاسال 2000» را مهمترین هدف خود قرار داد . برای رسیدن به هدف‘ این سازمان پیرو اجلاسیه ای در سال 1981 جهت ارزشیابی فعالیتهای بهداشتی‘ شاخص های دوازده گانه ای را تعیین کرد که مراقبتهای دوران بارداری یکی از آنها است.
طبق محاسبه آماری این سازمان‘ چنانچه بتوان از حاملگی های ناخواسته زنان پیشگیری به عمل آورد‘ سالیانه حدود 000/150 و یا یک چهارم از مرگ ومیر مادران در دوران بارداری کاهش می یابد.
استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری و رعایت فاصله گذاری مناسب بین فرزندان از میزان حاملگی های ناخواسته پیشگیری می کند که تنها کمک مؤثری در سلامت ماد روکودک است‘ بلکه افزایش جمعیت را نیز کنترل می کند. این موضوع مخصوصا در جامعه ماکه طبق آمار سرشماری سال 1365 با داشتن 3 درصد رشد جمعیت یکی از بالاترین میزان های رشد جهان را دارد از اهمیت خاصی برخوردار است.
بررسی بخشی از هشت کشور آمریکایی جنوبی درسال 1989 جهت گردآوری اطلاعات دموگرافی و همچنین سنجش سلامتی گزارش شده است که میزان تولد نوزادان ناخواسته د رمدت پنج سال قبل از شروع مطالعه در بین کشورهای مورد بررسی میزان متفاوتی داشته که بین 7 تا 36 تولد درهر 100 زایمان بوده است. آمار نشان می دهدکه میزان نوزادان ناخواسته در زنان روستایی بیش از شهری و همچنین در زنا ن بی سواد و یا کم سواد در مقایسه با آنان که از میزان آموزش بالاتری برخوردار بوده اند بیشتر است.
در مطالعه فوق هم چنین میزان افت استفاده از روشهای پیشگیری از حاملگی های ناخواسته را با آی –یو- دی 9 درصد با قرص 2 درصد و یا روش منقطع 4/12 درصد گزارش شده است.