روند تغییرات در توزیع جمعیت و توزیع منابع

نویسنده

چکیده

در این مقاله تصویری از توزیع جمعیت دنیا در قاره های مختلف و تغییرات حاصل در توزیع نسبی جمعیت آنها در چند قرن اخیر ارائه می گردد. ابتدا تغییرات در توزیع نسبی جمعیت قاره ها در فاصله سالهای 1650 تا 1900 و سپس تغییرات توزیع نسبی قاره ها د رفاصله سالهای 1900 تا 1987 مورد بررسی قرار خواهد آمد. در این چهار چوب روند تغییرات بنیادی در دوعامل اساسی شکل دهنده میزان رشد جمعیت یعنی مرگ ومیر و زاد و ولد در دو قرن اخیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت که این تغییرات خود عامل مؤثر در تغییرات توزیع نسبی جمعیت قاره ها بوده اند. نهایتا روند تغییراتت سهم جمعیت در ارتباط با نحوه استفاده از منابع و تولید در کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری از مبحث به عمل خواهد آمد.