دوره و شماره: دوره 8، شماره 8، زمستان 1356 
12. ماهیت و دامنه تغییرات واکنش گیاهان نسبت به آلودگی هوا

دکتر عوض کوچکی؛ دکتر امین علیزاده؛ اچ. ای . هکستادودبلیو. دبلیو .هک


13. بررسی فیتو شیمی گیاهان ایران(قسمت اول)

دکتر یعقوب آینه چی؛ دکتر ناصر کیومهر؛ دکتر ابوالقاسم سلطانی


20. کتابنامه

دکتر محمدجواد میمندی نژاد