دوره و شماره: دوره 8، شماره 8، بهمن 1356 
ماهیت و دامنه تغییرات واکنش گیاهان نسبت به آلودگی هوا

دکتر عوض کوچکی؛ دکتر امین علیزاده؛ اچ. ای . هکستادودبلیو. دبلیو .هک


بررسی فیتو شیمی گیاهان ایران(قسمت اول)

دکتر یعقوب آینه چی؛ دکتر ناصر کیومهر؛ دکتر ابوالقاسم سلطانی


کتابنامه

دکتر محمدجواد میمندی نژاد