بررسی نوسانات انبوهی جمعیت کرم سیب Laspeyresia pomonela (l) در باغهای کرج

نویسندگان

چکیده

این بررسی طی سالها ی 2533 و 2534 روی کرم سیب در باغهای اطراف کرج انجام گرفته است . هدف از این بررسیها مطالعه تغییرات جمعیت پروانه های نر و ماده کرم سیب با استفاده ا زچهار نوع تله فرومنی ماده‘ فرومنی مصنوعی ‘ نوری و طعمه ای بوده استکه پایه اساسی برای تعیین موقع مناسب مبارزه با این آفت مهم می باشد.