جنگل در خدمت بشر

نویسنده

چکیده

ذخیره منابع تولید‘ و شتاب عناصر در زنجیره حیات محدود‘ ولی احتیاجات بشر نامحدود است. از طرف دیگر شناخت بشر از طبیعت و از منابع تولید آن ناکافی‘ ولی انتظارش از بذل طبیعت بسیار زیاد می باشد. نتیجه این ناهم آهنگیها آنکه ‘ انسان در بهره برداری از طبیعت جانب اعتدال را رها کرده و تعادل کمی و کیفی محیط را برهم زده است بطوریکه امروزه محیط زیست آنچنان آلوده و برای زندگی انسان نامساعد گشته که همه ما بحق می توانیم و باید نگران حال خود و بازماندگان خود باشیم.
وضع نامطلوب کنونی را‘ بدلایل زیادی که در دست می باشد‘ ناشی از بهره برداری بی رویه منابع طبیعی بوسیله انسان در دورانهای گذشته‘ بخصوص در قرن اخیر‘ به بهانه اینکه پیشرفت سریع و ناموزون تکنولوژی و رقابتهای اقتصادی غافلگیرش کرده و باو فرصت تامل و تعقل د رمورد رابطه اش با طبیعت نداده است. انتظار دارندکه جلوه دخالت ناشیانه و ظالمانه شان روی محیط گرفته نشود. اما‘ ما که از پیشینیان می نالیم و وضع اسفناک محیط گرفته نشود . اما‘ ما که از پیشینیان مینالیم و وضع اسفناک محیط زیست خود را زائیده بی اطلاعی و بی توجهی آنها می دانیم چه وظیفه ای داریم و چه می کنیم؟ بدون شک‘ ما نیز نمی توانیم از محیط و ازمنابع آن چشم بپوشیم . ولی باید توجه داشته باشیم که نوشتن این سطور‘ خود اعتراف کتبی است بر اینکه محیط زیست خود را تا حدودی شناخته و می دانیم که قدرت تولید‘ و استقامت آن در برابر دستکاریهای ناشیانه محدود است‘ و بازماندگانمان ما را بر اساس همین اعترافات ارزیابی و داوری خواهند کرد.
پس برای اینکه از بذل طبیعت بحداکثر ممکن استفاده نموده و از مواهب محیطی تمیز و سالم نیز برخوردار باشیم و در عین حال د ر محاکمه غیابی بازماندگان خود به بی عدالتی و عدم توجه نسبت به محیط محکوم نشویم‘ شایسته است که در جهت شناسایی هر چه بیشتر محیط خود‘ بخصوص منابع طبیعی قابل تجدید آن ‘ کوشش کرده و منابع مزبور را بر اساس استعداد تولید واقعی و تضمین حفظ تعادلشان با محیط مورد بهره برداری قرار دهیم‘ باشد که پاس احترام تعادل محیط مورد بهره برداری قرار دهیم‘ باشد که پاس احترام تعادل محیط را نگه داشته و از آلوده شدن بیشتر آن جلوگیر ی نمائیم
جنگل مهمترین منبع طبیعی قابل تجدیدی است که از بدو استقرار نوع بشر در سطح زمین در خدمت او قرار گرفته وروز بروز نیز بر اهمیت آن و درعین حال بر پیچیدگی رابطه انسان با آن افزوده می شود. درمقاله حاضر اهمیت جنگل برای بشر از زاویه های متفاوت مورد بررسی قرا رگرفته است.