تئوری اکوسیستم

نویسنده

چکیده

امروزه واژه اکوسیستم (Ecosystem) نه تنها در بیان مطالب مربوط به علوم زیستی‘ بلکه در محاوره بین افراد غیر متخصص نیز بکار برده می شود. آنچه مسلم است عده نسبتا زیادی با مفهوم واقعی این واژه آشنایی کامل نداشته و در کاربرد آن دچار اشتباه می شوند. شاید دلیل این موضوع آن باشد که آنچه امروزه از معنی واژه اکوسیستم مستفاد می شود با مفهوم آن دریک دو دهه قبل تفاوت دارد. به عنوان مثال اگر در سالهای قبل از 1960 از موضوعاتی مانند حفاظت خاک‘ کنترل آفات‘ مدیریت منابع آب و یا جنگلداری گفتگو به میان میامد‘ به آسانی می شد به مفهوم این گونه اصطلاحات پی برد. ولی امروزه بحث این مسایل به تنهایی فاقد ارزش علمی خواهد بود و بایست هر کدام از این موضوعات در چارچوبه اکوسیستم در ارتباط با دیگر مسایل مورد بررسی قرار گیرند.