استفاده از انرژی های غیر رایج در روستاها

نویسنده

چکیده

در کشورهای در حال رشد ارتباط بین انرژی و توسعه اقتصادی مانند کشورهای توسعه یافته قابل اهمیت می باشد. توسعه کشاورزی‘ صنعتی و رفاه خانواده نیز اکثرا همراه با جایگزینی نیروی بازو توسط انرژی های گوناگون بوده است.
بعلاوه بسیاری از مواد مانند حشره کشها ‘ علف کشها و کودهای شیمیایی ‘ که کشاورزی پیشرفته بانها وابسته است .ازسوخت های فسیل (مانندنفت) مشتق می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که رشد نواحی کم توسعه یافته جهانی به بهره برداری و توسعه منابع انرژی بستگی داشته باشد